Logo


Thực hành Học Máy với Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

Chính thức Phát hành Bộ sách "Thực hành Học Máy với Scikit-Learn, Keras & TensorFlow"
(Dựa theo Ấn bản lần thứ 2)


Tài nguyên sách trên GitHub mlbvn/handson-ml2-vn

Lộ trình Nội dung

Trong Tập 1 - Kiến thức Nền tảng về Học Máy - chúng tôi đề cập đến các chủ đề sau:

Trong Tập 2 - Mạng nơ-ron Nhân tạo & Học sâu - chúng tôi đề cập đến các chủ đề sau:

Phần đầu chủ yếu dựa trên Scikit-Learn, và phần sau sẽ sử dụng TensorFlow và Keras.

Quay lại